Arlövgården Solliden är beläget i Arlöv och består av fyra byggnader med bland annat gruppboende för dementa och korttidsboende. Verksamheten drivs av Norlandia. Ombyggnaden omfattar större delar av byggnaderna A2, A3 och B4 samt utrymme inom silosbyggnaden. Efter ombyggnad kommer de fyra boendeavdelningar (en boendeavdelning per våning) i A2 och A3 att ha 10 lägenheter för demensboende vardera. Hus B4 byggs om till personalutrymmen. Hus A2 och A3 är gamla stallbyggnader från tidigt nittonhundratal som byggdes om tillboende i början av 1990-talet. Fastigheten är klassad som värdefull miljö. Enligt detaljplan får ändring av byggnad inte förvanska byggnadens karaktär eller anpassning till omgivningen.

Client:Folkets Bygg
000